• alt-icon
  • alt-icon
  • Money Return.

    การจัดเก็บหนี้สินด้วยเทคนิคการเจรจา การวางแผนงานในการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้เพื่อให้สามารถชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ได้ตามแผนงาน.

     

  • บริหารงานด้วยทีมงานมีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพ.

    ทีมทนายความที่มีความเชี่ยวชาญด้านคดีความต่างๆ และทีมงานการสืบทรัพย์และการบังคับคดีที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี 

"เพิ่มโอกาส เป็นช่องทางเพื่อขยายการจัดเก็บหนี้สิน นำเงินสดกลับคืนสู่กิจการเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง."

บริหารงานด้วยทีมงานมีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพ
 

ด้านการบริหารการจัดเก็บหนี้สิน

ด้วยเทคนิคการเจรจา การวางแผนงานในการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้เพื่อให้สามารถชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ได้ตามแผนงาน

ด้านการดำเนินคดีแพ่ง

คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีแรงงาน และอื่นๆ เพื่อเป็นกระบวนการเร่งรัดให้ลูกหนี้ให้เข้ามาเจรจา เกิดสภาพบังคับทางกฎหมาย และ/หรือ หาวิธีการบังคับชำระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ด้านการสืบทรัพย์สิน

 และรายได้ของลูกหนี้ เพื่อการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล เพื่อเป็นกลไกในการบังคับชำระหนี้ตามกระบวนการทางกฎหมาย

mini-blog

รับดำเนินการติดตามเร่งรัดหนี้สิน

เจรจาเพื่อการชำระหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

mini-blog

รับดำเนินการว่าต่าง แก้ต่าง

คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีล้มละลาย คดีศาลทรัพย์สินทางปัญญา และอื่นๆ

mini-blog

รับดำเนินการสืบทรัพย์สิน

หรือรายได้ของลูกหนี้ การบังคับคดียึดทรัพย์สินควบคุมดูแลการขายทอดตลาดทรัพย์สินของกรมบังคับคดี

mini-blog

รับจดทะเบียนบริษัท

เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงกรรมการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท


เป็นตัวกลางที่ดี

และมีประสิทธิภาพในการประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างเจ้าหนี้ กับลูกหนี้


เป็นการเปิดโอกาส

ให้บุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถให้สามารถทำงานเฉพาะด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการตามนโยบายของเจ้าหนี้ได้อย่างดีที่สุด


เป็นตัวเลือกในการแบ่งเบาภาระ

และเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย หรือหนี้ด้อยคุณภาพ ให้แก่องค์กร หรือหน่วยงานผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นเจ้าหนี้ในมูลหนี้ต่างๆ


alt-icon

เป็นที่ปรึกษา

ในการวางแผนการชำระหนี้ของลูกหนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ตามสภาพแห่งหนี้ และ/หรือให้ได้ผลใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด


เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินคดี

เป็นผู้รับดำเนินการ ว่าต่าง แก้ต่างข้อพิพาทในทางคดีความ ทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีแรงงาน คดีศาลทรัพย์สินทางปัญญา และอื่นๆ


เป็นเครื่องมือในการช่วยเพิ่มกระแสเงินสด

และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจจากการบริการจัดการหนี้ให้มีประสิทธิภาพ


เว็บลิงค์เกี่ยวกับกฎหมาย

บริษัท ซีเอ็นแอล แอดโวเคท จำกัด

 

CNL ADVOCATE CO., LTD.

170/156 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 063-924-1915
E-mail : [email protected]

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout