ขอบเขตงานบริการ

  ขอบข่ายในการให้บริการ

  • การให้บริการติดตาม เจรจาต่อรอง การเร่งรัดติดตามหนี้สิน
  • การให้บริการทางด้านกฎหมาย
  • การให้บริการด้านการสืบทรัพย์สินและการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

 

  มีการจัดทำและจัดเก็บข้อมูลโดยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้

  • ในการควบคุมและรายงานผลการจัดเก็บหนี้สิน
  • ในการควบคุมและรายงานผลการดำเนินคดี
  • ในการควบคุมและรายงานผลการสืบทรัพย์และบังคับคดี

 

 

  อัตราค่าใช้จ่าย และค่าบริการ

  • เป็นไปตามอัตราที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาว่างจ้าง

 

บริษัท ซีเอ็นแอล แอดโวเคท จำกัด

 

CNL ADVOCATE CO., LTD.

170/156 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 063-924-1915
E-mail : [email protected]

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout