CNLADVOCATE

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ซีเอ็นแอล แอดโวเคท จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการเกี่ยวกับหนี้สิน การดำเนินคดี การสืบทรัพย์สิน และรายได้ของลูกหนี้เพื่อการบังคับคดี การบริหารจัดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อช่วยให้ลูกหนี้ดำเนินกิจการต่อไปได้ หรือการฟ้องร้องบังคับคดีกับทรัพย์ หลักประกันที่จำนอง ปัญหาต่างๆ ของลูกหนี้ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับหน่วยงาน และ/หรือบริษัทฯ ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ในมูลหนี้ต่างๆ และ/หรือการไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนการไม่ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่เกิดข้อพิพาทในทางคดีความต่างๆ อันเป็นสาเหตุและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และ/หรือบริษัทฯ ในฐานะเจ้าหนี้ จึงส่งผลให้เกิดความจำเป็นที่เจ้าหนี้จำต้องแสวงหามาตรการต่างๆ ทางด้านกฎหมายเข้ามาดำเนินการแก้ไขโดยอาศัยระบบกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายมาเป็นเครื่องมือในการใช้บังคับ

บริหารงานด้วยทีมงานมีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพ

ด้านการบริหารการจัดเก็บหนี้สิน

ด้วยเทคนิคการเจรจา การวางแผนงานในการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้เพื่อให้สามารถชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ได้ตามแผนงาน

ด้านการดำเนินคดีแพ่ง

คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีแรงงาน และอื่นๆ เพื่อเป็นกระบวนการเร่งรัดให้ลูกหนี้ให้เข้ามาเจรจา เกิดสภาพบังคับทางกฎหมาย และ/หรือ หาวิธีการบังคับชำระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ด้านการสืบทรัพย์สิน

และรายได้ของลูกหนี้ เพื่อการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล เพื่อเป็นกลไกในการบังคับชำระหนี้ตามกระบวนการทางกฎหมาย

เป็นตัวกลางที่ดี

และมีประสิทธิภาพในการประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างเจ้าหนี้ กับลูกหนี้

เป็นการเปิดโอกาส

ให้บุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถให้สามารถทำงานเฉพาะด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการตามนโยบายของเจ้าหนี้ได้อย่างดีที่สุด

เป็นตัวเลือกในการแบ่งเบาภาระ

และเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย หรือหนี้ด้อยคุณภาพ ให้แก่องค์กร หรือหน่วยงานผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นเจ้าหนี้ในมูลหนี้ต่างๆ

เป็นที่ปรึกษา

ในการวางแผนการชำระหนี้ของลูกหนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ตามสภาพแห่งหนี้ และ/หรือให้ได้ผลใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินคดี

เป็นผู้รับดำเนินการ ว่าต่าง แก้ต่างข้อพิพาทในทางคดีความ ทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีแรงงาน คดีศาลทรัพย์สินทางปัญญา และอื่นๆ

เป็นเครื่องมือในการช่วยเพิ่มกระแสเงินสด

และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจจากการบริการจัดการหนี้ให้มีประสิทธิภาพ

เว็บลิงค์เกี่ยวกับกฎหมาย

บทความกฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้ ด่า ประจานคนอื่น ความผิดใกล้ตัวที่ต้องรู้ มีโทษจำคุก

การนินทาคนอื่นลงในไลน์กลุ่ม อาจเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาท เพราะเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่ 3 โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเ...