เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซีเอ็นแอล แอดโวเคท จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการเกี่ยวกับหนี้สิน การดำเนินคดี การสืบทรัพย์สิน และรายได้ของลูกหนี้เพื่อการบังคับคดี การบริหารจัดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อช่วยให้ลูกหนี้ดำเนินกิจการต่อไปได้ หรือการฟ้องร้องบังคับคดีกับทรัพย์ หลักประกันที่จำนอง ปัญหาต่างๆ ของลูกหนี้ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับหน่วยงาน และ/หรือบริษัทฯ ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ในมูลหนี้ต่างๆ และ/หรือการไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนการไม่ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่เกิดข้อพิพาทในทางคดีความต่างๆ อันเป็นสาเหตุและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และ/หรือบริษัทฯ ในฐานะเจ้าหนี้ จึงส่งผลให้เกิดความจำเป็นที่เจ้าหนี้จำต้องแสวงหามาตรการต่างๆ ทางด้านกฎหมายเข้ามาดำเนินการแก้ไขโดยอาศัยระบบกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายมาเป็นเครื่องมือในการใช้บังคับ

บริษัท ซีเอ็นแอล แอดโวเคท จำกัด เป็นบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับ สภาทนายความ ซึ่งมีทีมทนายความที่มีความเชี่ยวชาญด้านคดีความต่างๆ และทีมงานการสืบทรัพย์และการบังคับคดีที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผลงานการรับดำเนินการทางกฎหมายต่างๆ ให้แก่องค์กร หน่วยงาน และ/หรือ บริษัท ตลอดจนสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดแผนงานการดำเนินงานและมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อประยุกต์ใช้ให้เข้ากับทุกลักษณะงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน ผู้ว่าจ้าง และเพื่อตอบสนองนโยบายในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนผลงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีศักยภาพเฉพาะด้าน.