วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

1. เป็นตัวกลางที่ดี และมีประสิทธิภาพในการประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างเจ้าหนี้ กับลูกหนี้
2. เป็นหน่วยงานที่รับบริหารหนี้อย่างมืออาชีพ
3. เป็นตัวเลือกในการแบ่งเบาภาระ และเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย หรือหนี้ด้อยคุณภาพ ให้แก่องค์กร หรือหน่วยงานผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นเจ้าหนี้ในมูลหนี้ต่างๆ
4. เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนการชำระหนี้ของลูกหนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ตามสภาพแห่งหนี้ และ/หรือให้ได้ผลใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
5. เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินคดี เป็นผู้รับดำเนินการ ว่าต่าง แก้ต่างข้อพิพาทในทางคดีความ ทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีแรงงาน คดีศาลทรัพย์สินทางปัญญา และอื่นๆ
6. เป็นเครื่องมือในการช่วยเพิ่มกระแสเงินสด และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจจากการบริการจัดการหนี้ให้มีประสิทธิภาพ
7. เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีปนะสบการณ์ ความรู้ ความสามารถให้สามารถทำงานเฉพาะด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการตามนโยบายของเจ้าหนี้ได้อย่างดีที่สุด

ปรึกษากฎหมาย

บริหารงานด้วยทีมงานมีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพ

 • ด้านการบริหารการจัดเก็บหนี้สินด้วยเทคนิคการเจรจา การวางแผนงานในการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้เพื่อให้สามารถชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ได้ตามแผนงาน
 • ด้านการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีแรงงาน และอื่นๆ เพื่อเป็นกระบวนการเร่งรัดให้ลูกหนี้ให้เข้ามาเจรจา เกิดสภาพบังคับทางกฎหมาย และ/หรือ หาวิธีการบังคับชำระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • ด้านการสืบทรัพย์สินและรายได้ของลูกหนี้ เพื่อการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล เพื่อเป็นกลไกในการบังคับชำระหนี้ตามกระบวนการทางกฎหมาย
 • รับดำเนินการติดตามเร่งรัดหนี้สิน เจรจาเพื่อการชำระหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • รับดำเนินการว่าต่าง แก้ต่าง คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีล้มละลาย คดีศาลทรัพย์สินทางปัญญา และอื่นๆ
 • รับดำเนินการสืบทรัพย์สิน หรือรายได้ของลูกหนี้ การบังคับคดียึดทรัพย์สินควบคุมดูแลการขายทอดตลาดทรัพย์สินของกรมบังคับคดี
 • รับจดทะเบียนบริษัท เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงกรรมการ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท

 

กระบวนการจัดหาแหล่งข้อมูลที่เพียบพร้อม

 • สามารถค้นหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน และ/หรือ รายได้ของลูกหนี้ ในด้านต่างๆ เช่น กรรมสิทธิ์ในที่ดิน รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
 • สิทธิเรียกร้องในด้านต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือรายได้
 • หน่วยงานประกันสังคมหรือกรมสรรพากร บัญชีงบดุล หรืองบกำไรขาดทุน หุ้น
 • หน่วยงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์