ขอบข่ายในการให้บริการ

  • การให้บริการติดตาม เจรจาต่อรอง การเร่งรัดติดตามหนี้สิน
  • การให้บริการทางด้านกฎหมาย
  • การให้บริการด้านการสืบทรัพย์สินและการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

มีการจัดทำและจัดเก็บข้อมูลโดยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้

ในการควบคุมและรายงานผลการจัดเก็บหนี้สิน

ในการควบคุมและรายงานผลการดำเนินคดี

ในการควบคุมและรายงานผลการสืบทรัพย์และบังคับคดี

อัตราค่าใช้จ่าย และค่าบริการ

  • เป็นไปตามอัตราที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาว่างจ้าง